Biroul Audit Intern, conform legii, desfășoară o activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice. Biroul Audit Intern, prin acțiunile sale, ajută instituția să-și îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, concomitent cu evaluarea și îmbunătățirea eficienței și eficacității managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță.

Atribuţiile Biroului Audit Intern:

  • elaborarea proiectului planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi pe baza acestuia, a proiectului planului anual de audit public intern;
  • efectuarea activităţii de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
  • informarea organului ierarhic superior – MEN despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice/structurii auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
  • raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activitatea de audit intern;
  • elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern;
  • raportarea imediată, conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate, în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii.